Strona główna
Strona główna
Aby otrzymywać informacje o nowościach i promocjach prosimy o podanie adresu e-mail:

Polisy ubezpieczeniowe wystawiamy działając na podstawie umowy agencyjnej z jednym z największych Towarzystw Ubezpieczeniowych działających na naszym rynku - SIGNAL IDUNA. Ubezpieczenie może być zawarte w wariancie STANDARD lub w wariancie SUPER.

Ubezpieczenie w wariancie STANDARD:
- koszty leczenia,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków,
- bagaż podróżny.

Ubezpieczenie w wariancie SUPER obejmuje:
- koszty leczenia,
- następstwa nieszczęśliwych wypadków,
- bagaż podróżny,
- odpowiedzialność cywilną.

Oferujemy Państwu możliwość wybrania i dopasowania do potrzeb różnych rodzajów ubezpieczenia:
- kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków; bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej - SIGNAL IDUNA TRAVEL,
- ubezpieczenia kosztów imprezy turystycznej;
- ryzyk związanych z amatorskim uprawianiem narciarstwa i snowboardu - SIGNAL IDUNA SKI,
- następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie podróży krajowych,
- rocznego ubezpieczenia kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego i odpowiedzialności cywilnej - SIGNAL IDUNA BUSINESS TRAVEL.

Ubezpieczenie SIGNAL IDUNA TRAVEL obejmuje:
1. Ubezpieczenie Kosztów Leczenia zapewniające, w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku:
- zwrot kosztów poniesionych na badania i zabiegi lekarskie,
- zakup lekarstw,
- pobyt w szpitalu,
- transport ubezpieczonego do ambulatorium lub szpitala oraz transport do kraju,
- zwrot dodatkowo poniesionych kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej niezbędnej dla załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
- zwrot kosztów zakupu trumny i transportu zwłok do miejsca pochówku w Polsce lub kosztów pochówku za granicą,
- zwrot kosztów wizyty osoby wskazanej przez ubezpieczonego,
- zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania za granicą w celu rekonwalescencji,
- zwrot dodatkowych kosztów transportu ubezpieczonego po zakończeniu leczenia z miejsca hospitalizacji za granicą do miejsca umożliwiającego kontynuowanie podróży.

Dodatkowo w wariancie SUPER ubezpieczenie obejmuje:

- opiekę nad ubezpieczonymi członkami rodziny towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży (powrót do Polski),
- opiekę nad ubezpieczonymi nieletnimi dziećmi towarzyszącymi ubezpieczonemu w podróży, gdy nie towarzyszy im inna osoba dorosła (powrót do kraju),
- pomoc w przypadku przerwania podróży,
- pomoc prawną.

2. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków gwarantuje świadczenie, gdy nastąpi:
- trwały uszczerbek na zdrowiu lub
- śmierć osoby ubezpieczonej.

3. Ubezpieczenie Bagażu Podróżnego obejmuje przedmioty osobistego użytku ubezpieczonego. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. odpowiada za utratę lub ubytek wartości ubezpieczonych rzeczy z powodu ich zaginięcia, zniszczenia lub uszkodzenia.